ďťż Stowarzyszenie kulturowe Kołacz - statut - Stowarzyszenie kulturowe Kołacz

Wyciąg ze statutu

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia Kulturowego "Kołacz"
§4. Celami stowarzyszenia są:
1. Podtrzymywanie, popularyzacja i upowszechnianie dawnych tradycji – w szczególności pieśni, tańca, zwyczajów, obrzędów, kuchni i rzemiosła;
2. Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej;
3. Ukazywanie roli i znaczenia dziedzictwa kulturowego Polski oraz innych narodów słowiańskich;
4. Zachowanie, rozwój i popularyzacja rodzimej kultury duchowej i materialnej, w tym polskiej sztuki ludowej;
5. Ochrona i rewitalizacja miejsc o znaczeniu historycznym, w szczególności będących pomnikami przyrody;
6. Tworzenie publicznych miejsc służących zachowaniu polskiej tradycji i kultury.
 
§5. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań, prelekcji, odczytów, seminariów, wykładów, konferencji, warsztatów, wystaw, koncertów, kursów, szkoleń, rekonstrukcji, inscenizacji oraz innych wydarzeń edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i artystycznych;
2. Współpracę z podmiotami edukacyjnymi, naukowymi, kulturalnymi, religijnymi, rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi oraz związkami wyznaniowymi;
3. Prowadzenie działalności wydawniczej i współpracę z wydawnictwami;
4. Prowadzenie ośrodków i centrów edukacyjno-kulturalnych;
5. Dzierżawę oraz wykup terenów;
6. Wykazywanie potrzeb, opracowywanie wniosków i opinii dla organów administracji rządowej i samorządowej;
7. Wsparcie badań naukowych;
8. Prowadzenie i wsparcie działań na rzecz edukacji historycznej i kulturalnej;
9. Prowadzenie i wsparcie działań na rzecz wsi i rozwoju obszarów wiejskich;
10. Prowadzenie i wsparcie działań na rzecz ochrony przyrody;
11. Prowadzenie i wsparcie działań na rzecz upowszechniania krajoznawstwa i rekreacji;
12. Wsparcie i współpraca z osobami i organizacjami o podobnych celach działania;
13. Prowadzenie i wsparcie działań na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego;
14. Inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych.
 
W skład organów wchodzą:
Zarząd:
Marcelina Cieślak – Prezes
Krystyna Jankowska – I Wiceprezes
Tomasz Awdziejczyk – II Wiceprezes
Aleksandra Dobroszycka – Skarbnik
Szymon Kuliński – Sekretarz
Rada Nadzoru:
Kamil Rajtarski – Przewodniczący
Arleta Kulczycka
Małgorzata Zub
Sąd Koleżeński:
Mateusz Michalkiewicz
Bartosz Garbiec
Rafał Kałaska
Pozostali członkowie-założyciele Stowarzyszenia:
Marcin Tollik
Adrian Moreno
Paweł Borkowski
Karol Krówczyński
Script logo